Systemische aanpak en integratie

Werken brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Het is daarbij natuurlijk belangrijk om de kans zo klein mogelijk te maken dat werknemers door het werk een gezondheidsklachten of een ongeval krijgen of arbeidsongeschikt worden. Dit door veilig en gezond werken.

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving start met inzicht in de risico’s.

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is voor werkgevers een wettelijke verplichting vanuit de Arbowet (Artikel 5). Het doel van de RI&E is om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. Met een RI&E brengt u alle arbeidsrisico’s in kaart, en kunt u deze gericht aanpakken via het plan van aanpak.

De risico’s van werk voor de gezondheid en veiligheid van werknemers zijn afhankelijk van een aantal factoren: de werkzaamheden, de plaats waar wordt gewerkt en de gebruikte middelen en machines. In principe is geen werkplek hetzelfde en zijn de risico’s voor geen twee werknemers gelijk.

Bij het beheersen van risico’s kunnen de risico’s tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, door het treffen van maatregelen. Om dit effectief te doen, is het belangrijk om gebruik te maken van een systematische benadering. In dit geval de arbeidshygiënische strategie.

Het idee achter deze strategie is om bij het nemen van maatregelen te werken volgens een hiërarchische volgorde:
Dit komt neer op het aanpassen van de werkzaamheden door het kiezen van veiliger stoffen, producten en productiemethoden.

Als bronbestrijding niet haalbaar is dan is de volgende stap om maatregelen te nemen in de overdrachtsweg van bron naar mens. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van afschermingen of het inkasten van gevaarlijke apparatuur of afzuigen van gezondheidsschadelijke stoffen direct aan de bron.

Bijvoorbeeld door het verbeteren van de ergonomie van een werkplek, het toepassen van algemene ventilatie of het aanbrengen van geluidsabsorberende materialen aan plafonds en wanden om indirect de geluidsoverlast aan te pakken.
Bijvoorbeeld door voor risicovolle werkzaamheden aparte werkruimtes te creëren, de tijd dat werknemers in een risicovolle ruimte werken in te korten en/of taakroulatie toe te passen.
Denk aan het gebruik van filtermaskers, handschoenen, veiligheidsschoenen of (persoonlijke) otoplastieken.
Daarnaast is het de kunst om een cultuur te creëren waarin veiligheid en gezondheid geïntegreerd zijn in het dagelijks werk. Adviesbureau Arbogezond kan u hierin adviseren, ondersteunen en begeleiden. Wij zijn u graag van dienst!