Voorwaarden

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht heeft gegeven; onder opdrachtnemer wordt verstaan Adviesbureau Arbogezond of diens zaakbehartiger de heer C.J. de Oude.

 2. Alle leveringen worden geacht te zijn geschied vanaf Christinastraat 4 4316 BE Zonnemaire. De meeste leveringen zullen op de gewenste locatie van de opdrachtgever, in overleg met de opdrachtnemer, geschieden.

 3. Afhankelijk van de afstand komt de opdrachtnemer naar de potentiële klant toe, voor een gratis 1e oriëntatiegesprek. Maximale enkele reisafstand, waarbij hiervoor geen kosten worden berekend, is 100 kilometer, vanaf het adres in Zonnemaire.

 4. Alle betalingen dienen aldaar te geschieden op bovenstaand adres.

 5. De algemene voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 3. Wanneer slechts een deel van de afgesproken werkzaamheden daadwerkelijk is uitgevoerd is de opdrachtnemer niet gebonden aan de samengestelde prijs indien zou blijken dat het niet uitgevoerde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel uitgevoerde deel.

 4. Met getekende offerte wordt door de opdrachtgever akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.

 5. Mocht de tijdsinschatting van de opdrachtnemer in de geleverde offerte, bij de uitvoering met meer dan 2 uur per (deel)project overschreden blijkt te worden dan wordt dit schriftelijk voorgelegd aan de opdrachtgever. Vervolgens wordt door de opdrachtnemer een nieuwe aangepaste offerte geleverd aan de opdrachtgever welke wel de juiste en werkelijke tijdsbesteding dekt.

 6. Een overeenkomst middels een getekende offerte of anderszins wordt aangegaan voor bepaalde tijd en gedurende de duur van de overeengekomen werkzaamheden.

 7. Zo nodig wordt een tijdstermijn vastgelegd in de offerte of geleverde overeenkomst door de opdrachtnemer.
 1. De honorering van de opdrachtnemer berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst. Bij opdrachten die langer dan een jaar duren kan dit uurtarief jaarlijks worden verhoogd met maximaal 5% plus een inflatiecorrectie.

 2. De opdrachtnemer zal bij de totstandkoming van de opdracht een raming van de advieskosten verstrekken. Ten tijde van het overeenkomen van wijzigingen in de opdracht zal de opdrachtnemer aangeven of en in hoeverre zulks invloed heeft op bedoelde raming. Zodra de verwachting gerechtvaardigd is dat de laatst verstrekte raming ontoereikend is, zal de opdrachtnemer, de opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

 3. Noodzakelijke reis-, verblijf en administratiekosten zoals telefoon-, fax-, porto-, kopieer- en drukkosten en kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht voor de opdrachtnemer worden gemaakt worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.

 4. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.

 5. De opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen, tenzij anders overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via de opdrachtnemer dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten. De opdrachtnemer zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de opdrachtgever.

 6. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden maandelijks gedaan of na uitvoering van de afzonderlijke (deel)opdrachten. Dit tenzij anders is overeengekomen. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na de beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.

 7. De opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het dienovereenkomstig in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

 2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door de opdrachtnemer wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing.

 4. De opdrachtnemer is bij de uitvoering van de afgesproken werkzaamheden geheel zelfstandig. De opdrachtnemer is vrij om, naar eigen inzicht, binnen hetgeen is afgesproken met de opdrachtgever, de opdracht uit te voeren.

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, went de opdrachtnemer dezelfde zorg aan die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

1. Schetsontwerpen, en al dan niet digitale beelddragers blijven ten allen tijde eigendom van de opdrachtnemer.

2. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interesten te vorderen, in rekening gebracht.

1. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

2. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

1. De opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen 21 dagen na factuurdatum.

2. De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de opdrachtnemer, na 2 herinneringen en een periode van 30 dagen na het verlopen van de oorspronkelijke betalingstermijn, over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht. Dit overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de bepaling van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.

4. De eigendom der goederen en rechten blijft aan de opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.

6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. De opdrachtnemer heeft het recht de goederen van de opdrachtgever die de opdrachtnemer onder zich heeft, onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de opdrachtnemer besteed heeft ter uitvoering van de opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de opdrachtgever dan wel in geval de opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.
 1. Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd, kan door de opdrachtnemer het volledige overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.
 1. De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Ingeval de aangegeven leveringsdatum of leveringsdata door opdrachtnemer niet aangehouden kan of kunnen worden, zal opdrachtnemer opdrachtgever daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten leveringsdatum of leveringsdata zonder dat opdrachtgever daaraan enig recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.
 1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interesten.
 1. Tenzij anders is overeengekomen dient de opdrachtgever verplicht direct na gereedkomen van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.

 2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de opdrachtnemer moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.

 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt resp. op andere wijze daarover heeft beschikt.

 3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag de opdrachtnemer voor ondeugdelijk werk, goed werk leveren. Hiervoor is ook art. 4 lid 4 van toepassing.

 5. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, documenten en materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

 1. Als er sprake is van overmacht, bijvoorbeeld bij ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid ontslaat dit de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enige recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden.

 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht. De opdrachtgever dient ook in dit geval het auteursrecht (art. 19) te respecteren.

 3. De opdrachtnemer is gehouden de schade voor de opdrachtgever veroorzaakt door de overmacht zo veel mogelijk te beperken.

 1. Wijzigingen van prijzen van materialen benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen veranderingen van lonen en sociale lasten.

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, schetsen, instructies en digitale informatiedragers e.d. blijven bij hem berusten.

 3. Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

 4. De opdrachtgever ontvangt van de opdrachtnemer een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijke werken, die door de opdrachtnemer in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming. Voor zover de opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de opdrachtgever gemaakt.

 5. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde tekst, ontwerp e.d., zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 1. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  – in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst, niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  – bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming;
  – bij liquidatie van zijn bedrijf.

 2. De opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 1. De opdrachtnemer zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar zijn beste weten en verricht zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap. De opdrachtnemer zal alles vermijden wat de onafhankelijkheid van zijn advies kan schaden.

 2. De opdrachtgever moet de opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de kwaliteit van deze gegevens.

 1. De werkzaamheden, welke worden opgedragen, dienen nader in een opdrachtbrief te worden omschreven. Indien delen van deze werkzaamheden in een specifieke fase dienen te worden verricht, zal dat nader in de opdrachtbrief worden gemeld.

 2. In geval aan de opdrachtnemer coördinatiewerkzaamheden worden opgedragen, moet in de opdrachtbrief worden vermeld wiens activiteiten of leveringen vallen onder deze coördinatie.

 3. De machtiging(en), welke wordt (worden) verstrekt door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer worden in de opdrachtbrief vermeld.

 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus zijn geen kosten verschuldigd. Bij annulering tussen vier weken en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25 % van de kostprijs in rekening gebracht, tussen de twee en 0 weken 50%. Dit tenzij anders is overeengekomen. Vervangen van deelnemers is toegestaan. Vervanging van een deelnemer dient schriftelijk te worden bevestigd. In onderling overleg is doorschuiven, dat wil zeggen aanpassen van de planning mogelijk.

 2. Adviesbureau Arbogezond behoudt zich het recht voor, in geval van bijzondere omstandigheden of bij onvoldoende deelname, cursussen te annuleren, te onderbreken of cursusdata te wijzigen. In dergelijke gevallen zal met de deelnemers overleg worden gepleegd over alternatieven. Adviesbureau Arbogezond aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele kosten van de deelnemer, opdrachtgever of anderen, die voortvloeien uit annulering, onderbreking of wijziging.

 3. Op het verstrekt cursusmateriaal is het auteursrecht van toepassing. Het materiaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cursist.

 1. Op alle door Adviesbureau Arbogezond te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.